tel Tel: 95520809, 97843714  email e-mail: hornschorushk@yahoo.com.hk  

歡迎您來到 角聲合唱團的網頁

                             團訓: 吹響真純的號
                                     
唱出懇摯的歌

         成    立:    1965年成立為香港少數歷史悠久的合唱團之一
        
宗     旨:   弘揚樂教, 推動合唱及聲樂藝術
        
創辦人 :   紀福柏先生, 張彬彬先生及馬超先生
        

    

 

    

×