Tel: Tel: +825  95520809  whatsapp: Fax: +852  97843714  e-mail: e-mail: hornschorushk@yahoo.com.hk  

 

歡迎您來到 角聲合唱團的網頁

 

                             團訓 : 吹響真純的號
                                       唱出懇摯的歌

 

         成    立:    1965年成立, 為香港少數歷史悠久的合唱團之一
         宗     旨:   弘揚樂教, 推動合唱及聲樂藝術 
         創辦人 :   紀福柏先生, 張彬彬先生及馬超先生

 

×